Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

SaariTech Oy / Elämysvuokraus
Kapernauminkatu 37
0405865827
elamysvuokraus@gmail.com
2631443-8

 

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Elämysvuokrauksen Internet-palveluissa.

 

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme majoitus- ja vuokrauskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan, päivittäin ja tunneittain.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Yleiset varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Vuokra-aika alkaa ja päättyy maksettuun varaukseen merkittynä ajankohtana.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 4 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10 €.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 vrk, mutta vähintään 1 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 1 vrk, peritään koko vuokrahinta.

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 4 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Siirtopalkkio on 10 eur (sis. alv.)

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta. Erillisellä viestillä toimitetaan älylukkojen lukituskoodit.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 euroa.

 • Kauppiaalla on oikeus periä vähintään 50 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Kauppias kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 55 eur/h, matkakulut 0,55 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Lemmikkieläimet

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.

  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Kauppiaan toimesta.

  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 

  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen sekä mahdollisiin opasvideoihin. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. Jos asiakkaalla ei ole aikaisempaa kokemusta, tulee asiakkaan ottaa kokenut henkilö neuvomaan ja auttamaan harjoitteluun. 

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 200% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

  • Vuokrakaluston käyttö päihteiden vaikutuksen alaisena on kielletty! Jos vuokrakalustoa käytetään paihteiden vaikutuksen alaisena, vuokralleottaja vastaa kaikista itselle, muille ja kalustolle aiheutuneista vahingoista ja vahingon korvauksista.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Vesijetin tarkentavat varausehdot

1. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa ja päättyy maksettuun varaukseen merkittynä ajankohtana.

 

2. Ajoneuvon luovutus Asiakkaalle

Vastaanottaessaan ajoneuvon Asiakas on tarkastanut ajoneuvon ja hyväksyy sen olevan kunnossa. Vastaanottaessaan ajoneuvon asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle välittömästi mahdollisista ajoneuvon virheistä tai puutteista. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan laiminlyö vaurion ilmoittamisesta vuokraamolle, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana.

 

3. Vuokran maksaminen

Vuokran määrä suoritetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei toisin sovita. Mikäli ajoneuvon käyttäminen olennaisessa määrin suhteessa vuokra-aikaan estyy asiakkaasta riippumattomista syistä, kuten ajoneuvon rikkoutumisesta ilman asiakkaan tai kuljettajan syytä, liikenne- tai autovakuutuksesta korvattavan liikennevahingon tai varkauden vuoksi, vuokraajalla on oikeus päättää vuokrasopimus ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä vuokranantajalle. Tällöin vuokraaja saa maksamastaan vuokrasta takaisin osan, joka vastaa jäljellä olevaa vuokra-ajan määrää. Tämä oikeus vuokraajalle syntyy em. ilmoitusta seuraavasta päivästä lukien. Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisesta tai muustakaan syystä aiheutuneesta matkan keskeytymisestä tai ajoneuvon käyttämisen estymisestä asiakkaalle syntyvästä vahingosta.

 

4. Vuokraan sisältyy

Vuokra sisältää sovitun vuokran hinnan, arvonlisäveron sekä sopimusehtojen 6-kohdassa mainitut vakuutukset.

 

5. Vuokraan ei sisälly

Tunti- ja päivävuokrat eivät sisällä polttoainetta. Laite palautetaan tankki täynnä. Polttoainevaatimus min 95 okt. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Mikäli tankkausta laiminlyödään, perimme tankkausmaksua 3€/l + 30€/kerta.

 

6. Vakuutukset ja omavastuut

Vuokranantaja vastaa, että ajoneuvoissa on pakollinen liikennevakuutus. Vakuutus ei kata henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa. Asiakkaan omavastuu vesijetin vahinkotilanteissa on 600-2500 euroa vahingon suuruudesta riippuen. Trailerissa omavastuu on 600-1500 euroa sekä vesiurheiluvälineissä uuden vastaavan arvoinen hinta. Hinnat sis alv. 24%.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan:

- vesijetille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

- vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

- kaikki vahingot, jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

 

7. Ajoneuvon käyttö

7.1 Asiakas on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa ja sen varusteita huolellisesti sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

7.2 Vuokraajan on oltava vähintään 18 vuotta ja hänellä tulee olla voimassa oleva ajokortti. Kuljettajan on oltava vähintään 15 vuotta.

7.3 Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vesijetin käsittelystä, meriliikennesäännöistä ja merimerkeistä.

7.4 Ajoneuvon jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi ilman valvontaa, se on ehdottomasti lukittava.

7.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata ajoneuvoa edelleen kolmannelle henkilölle.

7.6 Vesijetillä ajettaessa on käytettävä kelluntaliivejä sekä hätäsammutuksen turvavaijeria kiinnitettynä kuljettajaan.

7.7 HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ MOOTTORIA ALLE METRIN SYVYISESSÄ VEDESSÄ!

7.8 Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty.

 

8. Asiakkaan vastuu ajoneuvon käyttämisestä

Jos ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata ajoneuvon vakuutuksesta tai joka on seurausta ajoneuvon viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on ajoneuvon luovuttanut, tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ajoneuvon käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, asiakas vastaa vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien ajoneuvon seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

Korvaus seisontapäiviltä on puolitoista kertaa päivävuokran verran.

 

9. Asiakkaan toimenpiteet vahinko- ja varkaustapauksessa

9.1 Ajoneuvoa kohdanneesta vahinko- ja varkaustapahtumasta asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle sekä laatimaan vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiötä varten.

9.2 Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan poliisille. Asiakas on muutoinkin vahinkotilanteessa velvollinen heti kääntymään poliisin puoleen tilanteissa, joissa syyllisyyskysymys on riitainen tai epäselvä tai mikäli vuokranantajan edun on katsottava muutoin sitä vaativan.

9.3 Mikäli asiakas laiminlyö sopimusehtojen kohdassa 9.1 mainitun ilmoitusvelvollisuutensa, asiakas on vastuussa siitä vuokranantajalle aiheutuvasta vahingosta.

 

10. Ajoneuvon palautus vuokranantajalle

10.1 Ajoneuvo on palautettava vuokra-ajan päättymiseen mennessä vuokranantajalle huolellisesti puhdistettuna ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, kun ajoneuvo oli vuokra-ajan alkaessa. Mikäli asiakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus periä asiakkaalta puhdistusmaksun eli 100 euroa. Puhdistusmaksu koskee lähinnä trailerikuljetuksia.

10.2 Tuntivuokrauksessa ajoneuvo on palautettava takaisin laituriin ja avaimet takaisin niille kuuluville paikoilleen. Tuntivuokrauksessa ajon jälkeen tankki tulee tankata täyteen. Päivävuokrauksessa ajoneuvo on palautettava takaisin laituriin ja avaimet takaisin niille kuuluville paikoilleen. Päivävuokrauksessa ajon jälkeen tankki tulee tankata täyteen. Polttoaine ei kuulu vuokrahintaan, vaan asiakkaan tulee käyttää omia polttoaineitaan ja kanistereitaan. Mikäli tankkausta laiminlyödään, perimme tankkausmaksua 3€/l + 30€/kerta.

10.3 Asiakas tarkastaa ajoneuvon palautuksen yhteydessä. Asiakas on vahingonkorvausvastuussa niistä ajoneuvossa havaittavista virheistä ja puutteista, joita ei ole vuokranantajalla tiedossa, ja jotka eivät ole seurausta ajoneuvon normaalista kulumisesta.

10.4 Jos asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

10.5 Mikäli ajoneuvo palautetaan vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymisen jälkeen, asiakas on velvollinen maksamaan 100 euron suuruisen myöhästymismaksun jokaiselta alkavalta tunnilta seuraavan 3 tunnin ajan. Mikäli palauttaminen tapahtuu yli 3 tuntia myöhässä, asiakas on velvollinen maksamaan edellisen lisäksi 150 euron suuruisen myöhästymismaksun jokaiselta alkavalta tunnilta ja sen lisäksi myöhästymisajalta puolitoistakertaisen vuokran.

10.6 Mikäli asiakas ilmoittaa myöhästymisestä vähintään 1 päivää ennen sopimuksen mukaista vuokra-ajan päättymistä, myöhästymismaksua ei peritä, jos vesijetin varauksia tälle ajalle ei ole tullut.

 

11. Sopimuksen peruuttaminen

11.1 Vuokraaja on oikeutettu peruuttamaan sopimuksen, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua. Mainitussa tapauksessa maksettu varaus palautetaan vuokraajalle.

11.2 Mikäli vuokraaja peruuttaa sopimuksen myöhemmin kuin kohdassa 11.1 on todettu, mutta kuitenkin aikaisemmin kuin 10 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja on velvollinen palauttamaan varausmaksun tehtyään siitä 50 euron suuruisen vähennyksen, joka jää vuokranantajalle sopimuksen peruuttamisesta aiheutuvien kulujen peittämiseksi.

11.3 Mikäli vuokraaja peruuttaa sopimuksen myöhemmin kuin 11.2 kohdassa on mainittu, mutta kuitenkin aikaisemmin, kun 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja on oikeutettu perimään puolet sovitusta vuokrasta, kuitenkin vähintään 100 euroa.

11.4 Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, asiakas on velvollinen maksamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

 

12. Sopimuksen purkaminen

12.1 Vuokranantajalla ja vuokraajalla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo olennaisella tavalla tämän sopimuksen mukaista velvoitettaan tai mikäli osapuolella on perusteltu syytä uskoa toisen osapuolen näin menettelevän.

12.2 Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

12.3 Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen (force majeure). Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

12.4 Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta (force majeure) vaatia tämän sopimuksen purkamista.

 

13. Päihteet ja vesijetti

Vesijettiä ei saa ajaa päihteiden vaikutuksen alaisena. Jos vuokraaja ajaa vesijettiä päihteiden vaikutuksen alaisena, ei vuokranantaja ota vastuuta siitä johtuvista seuraamuksista, tällöin vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki aiheutetut vahingot.

 

14. Sopimuksesta aiheutuvat riidat

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

 

HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ MOOTTORIA ALLE METRIN SYVYISESSÄ VEDESSÄ!

 

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.